Phase 3.00, Sektor 1 (05.09.2018)

Amitav erwacht.